ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΠΔΔ «ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ», ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ (ΤΟΥΡΝΙΚΕ) για έκδοση και χρήση ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ

Το ΝΠΔΔ «ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ» ενεργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία (εσωτερική και Ε.Ε.) για τα προσωπικά δεδομένα. Στα πλαίσια αυτά συλλέγει τα στοιχεία, που αφορούν έκδοση και χρήση ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ προκειμένου να εισέρχεται ή εξέρχεται ο κάτοχός της στους χώρους του ΝΠΔΔ. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρεται, στα πλαίσια της προσπάθειας συνεχούς αναβάθμισης των παροχών προς όσους εισέρχονται στις εγκαταστάσεις του ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ και κάνουν χρήση αυτών, ως αθλητές σωματείων ή ως μεμονωμένοι αθλητές ή ως συμμετέχοντες σε προγράμματα δράσεις φορέων αθλητισμού και πολιτισμού, είτε ως επισκέπτες και για την εξασφάλιση της ασφάλειας και υγείας αυτών. Το ΝΠΔΔ «ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» δηλώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγονται για τον σκοπό αυτό, δεν δίνονται για επεξεργασία,
χρήση, πληροφόρηση σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), εκτός της περίπτωσης που ζητηθούν αυτά από αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και διοικητικές αρχές και με βάση όσα ορίζονται από την σχετική νομοθεσία και τηρούνται για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους με βάση τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία. Ο συναινών όσον αφορά τη λήψη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αποκλειστικά για τον σκοπό που αναφέρεται έχει δικαίωμα να ζητά με έγγραφη αίτησή του πληροφόρηση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, που έχουν διατεθεί προς το ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ για χρήση και επεξεργασία και ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία αυτών. Επίσης έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να ανακαλέσει εγγράφως με δήλωσή του την συναίνεσή του, που αφορά τα ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή (της ανάκλησης) παύει άμεσα η ισχύς της ΑΘΛΗΤΙΚΉΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, η οποία ακυρώνεται από το ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ και ο κάτοχός της είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει στο ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, γιατί είναι ιδιοκτησία αυτής. Για οτιδήποτε σχετικό με τα ανωτέρω ο συναινών δύναται να απευθύνεται στο γραφείο διοίκησης του ΝΠΔΔ «ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ».
Με την αποδοχή της παρούσας, ο/η ως χρήστης δηλώνω ότι εν πλήρει επιγνώσει, βασιζόμενος στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη απόφαση μου, συμφωνώ, συναινώ και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην αίτηση μου και στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά από το ΝΠΔΔ για τους παραπάνω λόγους και για το παραπάνω χρονικό διάστημα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

• Οι Αθλητικοί χώροι του Παπαχαραλαμπείου Ε.Σ. χρησιμοποιούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα για αθλητική χρήση
που είναι και η κύρια και οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης .
• Οι αθλούμενοι καθ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους αθλητικούς χώρους είναι υποχρεωμένοι να έχουν την
προσωπική τους Αθλητική Ταυτότητα – Κάρτα Εισόδου και να είναι ενδεδυμένοι με αθλητική περιβολή (αθλητικά
παπούτσια, σορτς, φανέλα, φόρμα).
• Τα Αθλητικά Σωματεία είναι υποχρεωμένα να διατηρούν στο αρχείο τους τις ιατρικές βεβαιώσεις όλων των
αθλητών.
• Οι αθλούμενοι κάνουν χρήση των αθλητικών χώρων με την υποχρεωτική παρουσία του διαπιστευμένου από το
αθλητικό σωματείο Προπονητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του προπονητικού προγράμματος και
για την τήρηση του παρόντος και ιδιαίτερα για την τήρηση των κανόνων τάξης και ασφάλειας των αθλουμένων και
των εγκαταστάσεων.
• Οι μεμονωμένοι αθλούμενοι κάνουν χρήση των αθλητικών χώρων και των αθλητικών οργάνων με δική τους ευθύνη.
• Όλοι οι εισερχόμενοι είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων ή άλλου
εξοπλισμού και θα πρέπει να αποφεύγουν να φέρουν μαζί τους μεγάλα χρηματικά ποσά.
• Απαγορεύεται η χρήση ελευθέρων βαρών, μηχανημάτων δύναμης και οργάνων εκγύμνασης χωρίς την επίβλεψη
γυμναστή ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα κατά την άθληση
• Επιτρέπεται η άσκηση μόνο επί των επισήμως αναγνωρισμένων Ολυμπιακών Αθλημάτων.
• Η χρήση του αθλητικού εξοπλισμού ή του αθλητικού υλικού που έχουν τοποθετηθεί μόνιμα σε συγκεκριμένο
αθλητικό χώρο, γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε αυτό το χώρο και δεν επιτρέπεται η μεταφορά τους σε
οποιοδήποτε άλλο χώρο.
• Τον απαραίτητο αθλητικό εξοπλισμό ή αθλητικό υλικό για την υλοποίηση προπονητικού προγράμματος που
φυλάσσεται σε αποθηκευτικό χώρο, τον παραλαμβάνει ο υπεύθυνος Προπονητής από το χώρο αποθήκευσης και
τον παραδίδει στο τέλος της προπόνησης στον ίδιο χώρο.
• Δεν επιτρέπεται η μεταφορά και χρήση πτυσσόμενου αθλητικού εξοπλισμού ή αθλητικού υλικού σε μη αθλητικό
χώρο του σταδίου ή σε αθλητικό χώρο που δεν είναι αδειοδοτημένος για το σκοπό αυτό, όπως για παράδειγμα
πτυσσόμενα όργανα κλειστών αθλητικών χώρων σε ανοικτούς αθλητικούς χώρους.
• Η οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά των εγκαταστάσεων ή του αθλητικού εξοπλισμού πρέπει να αναφέρεται αμέσως στο
προσωπικό του Παπαχαραλαμπείου Ε.Σ.
• Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων διεγερτικών
ουσιών και η χρήση των αθλητικών χώρων σε άτομα που εκτίουν ποινή αποκλεισμού για χρήση αναβολικών
ουσιών.
• ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το κάπνισμα στους αθλητικούς χώρους και στους κλειστούς χώρους κοινής χρήσης καθώς και η
χρήση αλκοολούχων πότων και απαγορευμένων κατά το νόμο ουσιών .
• Μέρος ή το σύνολο των αθλητικών και των άλλων χώρων μπορούν να παραμείνουν κλειστοί με απόφαση της
Επιτροπής Διοίκησης για λόγους επισκευαστικούς, ανακαίνισης, συντήρησης, καιρικών συνθηκών ή ειδικών
έκτακτων καταστάσεων. Η Επιτροπή Διοίκησης ενημερώνει έγκαιρα τους αθλούμενους με ανακοίνωσή της.
• Οι συνοδοί των αθλουμένων και οι επισκέπτες δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στους αθλητικούς χώρους και θα
παραμένουν σε χώρους που θα καθορίζει η Επιτροπή Διοίκησης με απόφαση της.
• ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η είσοδος κατοικίδιων ζώων.
• Δεν επιτρέπεται η πρόκληση ενοχλητικών θορύβων, που είναι δυνατόν να παρακωλύει την προπονητική διαδικασία.
• Οι αθλούμενοι, οι συνοδοί τους και οι επισκέπτες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους κανόνες καθαριότητας των
εγκαταστάσεων και να τηρούν τους όρους υγιεινής κατά τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων.
•.Οχήματα που θα σταθμεύουν σε χώρους και τα οποία θα παρακωλύουν την ασφαλή πρόσβαση και αποχώρηση από
τις εγκαταστάσεις θα απομακρύνονται με τη συνδρομή της Τροχαίας.
• Η παραβίαση των παρόντων κανόνων καθώς και όσων δεν αναφέρονται αλλά προβλέπονται στον «κανονισμό
λειτουργίας» εθνικών γυμναστηρίων (ΦΕΚ 847/Β΄/23-6-2000) και η άρνηση συμμόρφωσης των χρηστών με
αυτούς μπορεί να προκαλέσει την άμεση απομάκρυνση τους από τους αθλητικούς χώρους (με τις διαδικασίες που
προβλέπονται από το νόμο) καθώς και την απαγόρευση εισόδου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
• Η Επιτροπή Διοίκησης μπορεί να συμπληρώνει τους παραπάνω κανόνες με γραπτές οδηγίες ή ειδική σήμανση,
που αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων, για ότι δεν προβλέπουν οι παρούσες Γενικές Διατάξεις.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Επιτροπή Διοίκησης του
Παπαχαραλαμπείου Εθνικού Σταδίου Ναυπάκτου.

Η Αθλητική Ταυτότητα –Κάρτα Εισόδου είναι ιδιοκτησία του ΝΠΔΔ, εκδίδεται για αυστηρά προσωπική χρήση και απαγορεύεται η πώλησή της ή παραχώρησή της σε τρίτους.
Σε περίπτωση απώλειας ο κάτοχός της θα επιβαρύνεται με τα έξοδα επανέκδοσης που ανέρχονται στο ποσό των 5 €.