Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ :
1. Τις διατάξεις,
α) της νομοθεσίας που διέπει τις Δημόσιες Επενδύσεις και ειδικότερα τις διατάξεις του Ν. 2212/52 (Α266),
των Ν.Δ. 2957/54 και 4355/64 και των Β.Δ. 120/60 (Α30) και 498/60 (Α109).
β) τις διατάξεις των Ν. 2218/94, 2240/94, 2307/95, 2503/97, 2672/98, 2738/99.
γ) του Ν. 2362/95 (Α 247) “Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις”.
δ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154), όπως το
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 2469/97 (Α ́ 38).
ε) του άρθρου 90 του “Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα”, που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α ́ 98).
στ) του άρθρου 80 του Νόμου 4270/2014 “Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις”(ΦΕΚ 143/Α ́/28-6-2014).
ζ) του Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α ́ 192/13-12-2017) “Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης”.
η) του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α ́ 20/27-1-2015) άρθρο 2 “Σύσταση Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού”.
θ) του Π.Δ 123/2016 (ΦΕΚ Α ́208/4-11-2016) “… Μετονομασία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης καί
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης …”.
ι) του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α ́ 210/4-11-2016) “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών”.
κ) Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ197/16.11.2016 (ΦΕΚ Τ.Β. 3722/17.11.2016) “Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση”.
2. Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018.
3. Την απόφαση με αριθμό ΧΔ 9035/30-7-73 “Περί γενικών διατάξεων που αναφέρονται στην εκτέλεση,
χρηματοδότηση κ.λπ. έργων και μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων”.
4. Την πρόταση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με α.π.166763 /16-4-2018 (epde 552 και 485)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Συντάγματος ΤK : 101 80
Πληροφορίες : Π.ΤΣΙΟΥΓΚΟΥ(v.tsiougkou@mnec.gr)
Τηλέφωνο : 210-3332744
Αριθμός Απόφασης: 282

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Εγκρίνουμε την ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ 016 των
έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία όπως περιγράφονται στον “πίνακα” της απόφασης αυτής.
2. Οι εγκρίσεις αυτές θα περιληφθούν στην τροποποίηση 00 της ΣΑΕ 016, οπότε παύει να ισχύει η παρούσα
απόφαση.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος στην οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση μπορεί από την υπογραφή της να
εκτελεί εντολές κατανομής χρηματοδότησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μέχρι του ύψους των
πιστώσεων που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση για τα παρακάτω έργα.